cloud

Co se platí

Img
Informace o platbách
Všechny platby se provádí na účet číslo: 115-1670370267/0100
Variabilní symbol: osobní číslo dítěte – bude předáno při podepisování přihlášky ke stravování od 22.8.2022 na MŠ Kollárova
Konstantní symbol: 0558
IČO: 708 72 341
Částka Kč:
 • 600,00 Kč – školné (nejpozději do 20. dne v měsíci)
 • 900,00 Kč – stravné u dětí do 6 let
 • 950,00 Kč – stravné u dětí s odkladem školní docházky
 • Zpráva pro příjemce: uveďte jméno a příjmení dítěte a třídu (nutný údaj ke správnému zaúčtování příchozí platby). Vždy uvádějte správné variabilní číslo dítěte.

  Prosíme, nesčítejte platby dohromady a provádějte každou platbu zvlášť.

  Platby v hotovosti

  Školné, kulturní akce lze provádět u ekonomky školy na ulici Kollárova 1235 (přístavba Toník) denně na základě telefonické domluvy.

  Stravné lze provádět u vedoucí školní jídelny na pracovišti Kollárova 1235 (vchod do MŠ) denně na základě telefonické domluvy.

  PLATBY

  ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ
  • - Úplata za vzdělávání v mateřské škole se platí po dobu 12 kalendářních měsíců ve výši 600,00 Kč , která je splatná vždy do 20. dne daného měsíce.

  • - Od úplaty za vzdělávání jsou osvobozeny děti v posledním ročníku mateřské školy a děti s odkladem školní zralosti

  • - Osvobozeny od úplaty za předškolní vzdělávání mohou být děti, jejich:

   • zákonný zástupce pobírá opakující se dávku pomoci v hmotné nouzi,
    zákonný zástupce, kterému (dítěti) náleží zvýšení příspěvku na péči,
    zákonný zástupce, kterému náleží zvýšení příspěvku na péči z důvodu péče o nezaopatřené dítě,
    fyzická osoba, která o dítě osobně pečuje a z důvodu péče o toto dítě pobírá dávky pěstounské péče.

  V daňovém přiznání za rok 2021 mohou zákonní zástupci uplatnit slevu ve výši uhrazených plateb za školné v kalendářním roce 2021. Potvrzení o výši zaplacené částky bude předáno učitelkami v jednotlivých třídách do 31. ledna 2022.

  ŠKOLNÍ STRAVOVÁNÍ
  • - Zajišťuje školní jídelna mateřské škole.
   - Organizace a rozsah stravování se řídí provozním řádem školní kuchyně v souladu s platnými právními předpisy.
   - Je-li dítě přítomno v mateřské škole v době podávání jídla, stravuje se vždy.
   - Po celý den je zajištěn pitný režim.


  Jde zálohovou měsíční platbu, která je splatná vždy do 20. dne předchozího měsíce.
  V měsíci září je třeba uhradit dvě samostatné platby (na září a říjen).
  V dalších měsících již platíte pouze jednou.

  Vyúčtování stravného bude provedeno 3 x ročně:
  • - za období září–únor budou vráceny pouze přeplatky, které přesáhnou částku Kč po odečtení zálohy na měsíc březen. Přeplatek bude vrácen zpět na účet plátce do 31. března 2023
   - za období březen–srpen 2022 budou vráceny přeplatky zpět na účet plátce do 30. září 2023.

  Platbu provádí zákonní zástupci:
  • - příkazem na účet mateřské školy vždy do 20. každého měsíce na číslo účtu
   - v hotovosti u vedoucí školní jídelny.

  MŠ je zapojena do projektu Jihomoravského kraje Bezplatná strava dětem. O zapojení jednotlivých dětí do tohoto projektu rozhoduje Úřad práce.

  DĚTI DO 6 LET
  Přesnídávka 11,-
  Oběd 26,-
  Svačina 9,-
  Starva celkem 46,-

  DĚTI OD 6 LET
  Přesnídávka 11,-
  Oběd 28,-
  Svačina 11,-
  Starva celkem 50,-

  Přihlašování a odhlašování stravy dětí:

  Dítě je vždy přihlášeno na celý kalendářní měsíc. Jednotlivé změny (odhlášky stravy) provádí zákonný zástupce samostatně za stravu – nezávisle na školní docházce. Povinností zákonného zástupce je odhlásit dítě ze stravy neprodleně. Od druhého dne nepřítomnosti je v případě neodhlášené stravy účtována plná hodnota celodenní stravy, tj. cena potravin a dále mzdové a režijní náklady. (pozn. dle zákona č. 561/2004 Sb. §119 má dítě nárok na dotovanou stravu pouze první den nemoci).


  Odhlášky stravy lze provádět vždy do 13.00 hodin předcházejícího dne nepřítomnosti dítěte těmito způsoby:
  elektronicky na webu: číslo jídelny 5902 www.strava.cz do 13:00 hod. předešlého dne
  mailem na adrese: strava@msveseli.cz ve tvaru: jméno, příjmení dítěte, třída, doba odhlášky od – do
  SMS: 727 812 369

  V případě, že nemáte odhlášený oběd, je možné si jej vyzvednout v MŠ, a to v době od 11.30 do 12.00 hodin. O odběru stravy telefonicky informujte vedoucí školního stravování paní Zajíčkovou. Pokud si stravu nevyzvednete v uvedenou dobu, bude vydána na přidání ostatním dětem přítomným v MŠ.
  Odhlášky odpoledních svačinek lze provádět pouze do 13.00 hodin předcházejícího dne.
  V případě onemocnění dítěte o víkendu lze odhlásit jeho stravu v pondělí sms na číslo 727812369 do 6.00 hodin.

  V případě potravinových alergií (diet) dítěte je nutné oznámit toto omezení paní učitelce ve třídě a vedoucí školní jídelny, popřípadě dodat vyjádření lékaře. Další podrobnosti budou písemně řešeny a dohodnuty s vedoucí školní jídelny.

  Přihlášení na www.strava.cz u nově přihlášených žáku je:
  uživatel: příjmení jméno bez diakritiky (psáno dohromady malým písmem)
  heslo: příjmení jméno bez diakritiky (psáno dohromady malým písmem)

  UPOZORNĚNÍ: Povinností zákonného zástupce je odhlásit dítě ze stravy neprodleně. Dle školského zákona č.561/2004 Sb. má dítě nárok na dotovanou stravu pouze první den nemoci. Pokud zákonný zástupce dítě řádně neodhlásí, dítě si stravu neodebere, ale ŠJ ji připraví, bude zákonný zástupce povinen uhradit veškeré finanční náklady na přípravu stravy (tj. včetně osobních a věcných nákladů).

  KULTURNÍ AKCE

  Jedná se o jednorázovou platbu na celý školní rok ve výši, kterou si rodiče odsouhlasí na zahajovacích třídních schůzkách. Doposud byla výše této platby stanovena ve výši 800,00 Kč, která byla splatná do konce měsíce října. Z této částky jsou hrazeny náklady spojené s vedením Portfolia (šanon významných prací a událostí, fotografií v průběhu celé školní docházky, který si při ukončení docházky odnáší domů), návštěvou kulturních akcí v průběhu celého školního roku (divadlo, koncert, kino, výlet…). Jednotlivé platby jsou evidovány každému dítěti. Vyúčtování bude provedeno k 30. červnu 2023.

  ČIPY

  Tyto čipy umožňují vstup do budovy školy v době od 6.00 hodin do 8.20 hodin, od 11.45 do 12.30 hodin a od 14.00 hodin do doby ukončení provozu školy (tj. 16,00 nebo 16,30 hodin). Jedná se o jednorázovou zálohovou hotovostní platbu ve výši 100 Kč za 1 čip. Je na volbě zákonného zástupce kolik si objedná čipů. Za vrácené čipy bude tato záloha vrácena zpět. V případě ztráty čipu je nutné jej ihned deaktivovat oznámením u učitelky ve třídě, čímž zamezíte jeho možné zneužití. Čipy budou předány rodičům ve třídě při nástupu do MŠ.