cloud

Odhlašování

Img
Pravidla omlouvání dětí s povinnou předškolní docházkou do MŠ

Pokud je zákonnému zástupci dopředu známá krátkodobá nepřítomnost dítě, které má povinnou předškolní docházku do mateřské školy, je zapotřebí tuto skutečnost oznámit včetně uvedení důvodu a doby nepřítomnosti dítěte v dostatečném předstihu mateřské škole.

Každá nepřítomnost dítěte by měla být doložena písemně v den nástupu.
  • Zákon č.561/2002 Sb., školský zákon - znění § 34 Organizace předškolního vzdělávání (4) Podmínky pro uvolňování dětí ze vzdělávání a omlouvání jejich neúčasti ve vzdělávání stanoví školní řád. Ředitel mateřské školy je oprávněn požadovat doložení důvodů nepřítomnosti dítěte; zákonný zástupce je povinen doložit důvody nepřítomnosti dítěte nejpozději do 3 dnů ode dne výzvy.

V případě absence delší než 10 dnů by měl zákonný zástupce požádat písemně o uvolnění dítěte z předškolního vzdělávání a to nejpozději v den uvolnění. Zde by mělo být uvedeno jméno dítěte, den a čas kdy má být dítě uvolněno a podpis zákonného zástupce dítěte.

Neomluvenou absenci dítěte řeší ředitelka školy osobním pohovorem se zákonnými zástupci. Při pokračující absenci ředitelka školy zašle oznámení o opakované absenci orgánu sociálně - právní ochrany dětí.